cool hit counter

Sách


Lời giới thiệu Ý nghĩa thuyết pháp
Ý nghĩa Bổn Môn Pháp Hoa Giáo dục và hoằng pháp
Nguyện hương Lời tựa     
Đảnh lễ Phật Ý nghĩa kinh hành niệm Phật
Lễ Phật quá khứ Ý nghĩa tĩnh tâm
Đảnh lễ Phật hiện tại Lục hòa
Lễ Phật vị lai Sáu pháp ba la mật
Đảnh lễ Bồ tát Tịnh độ theo kinh Duy Ma
Đảnh lễ Pháp Hoa kinh hoằng thông liệt vị Tổ sư Tam minh
Đảnh lễ Pháp Hoa kinh thủ hộ thiện thần Hồi hướng theo kinh hoa nghiêm
Sám hối Xử thế của đạo Phật
Phát nguyện Tam bảo
Ý nghĩa thọ trì 7 phẩm Bổn Môn Pháp Hoa Kinh Nhập thế của đạo Phật
Ý nghĩa phẩm Tựa thứ nhất Tứ hoằng thệ nguyện
Ý nghĩa phẩm Pháp sư Xuân Di Lặc
Ý nghĩa phẩm Bồ tát Tùng Địa Dũng Xuất thứ 15 Báo hiếu theo kinh vu lan
Ý nghĩa phẩm Như Lai Thọ Lượng thứ 16 Phật giáo và pháp luật
Ý nghĩa phẩm Phân Biệt Công Đức thứ 17 Khái niệm về giới luật của người phật tử tại gia
Ý nghĩa phẩm Phổ Môn thứ 25 Ý nghĩa xuất gia
Ý nghĩa phẩm Phổ Hiền Bồ Tát khuyến phát thứ 28 Ngọn đuốc xuân
Hồi hướng Ngũ uẩn
Ý nghĩa tụng thủ hộ thần chú Hòa thượng Thích Quảng Đức, một con người bất tử
Ý Nghĩa Quy Y Tam Bảo Mông sơn thí thực
Năm Giới Của Người Phật Tử Tại Gia Tính cách pháp lý của giáo hội
Ý Nghĩa Lạy Hồng Danh Pháp Hoa Và Tụng Bổn Môn Pháp Hoa Kinh Những thành quả của giáo hội Phật giáo Việt Nam
Ý Nghĩa Lạy Hồng Danh Sám Hối Ý nghĩa đại trai đàn
Ý Nghĩa Tụng Kinh Dược Sư Và Niệm Phật Dược Sư Ý nghĩa phương tiện trong kinh Pháp Hoa
Ý Nghĩa Niệm Phật Di Đà Lắng tâm, tịnh niệm
Lời nói đầu Nghĩ đến việc tốt, làm việc tốt, tâm thanh tịnh.
I. Lý do chọn 21 ngày tu gia hạnh Phổ Hiền
Ngũ ấm ma trong chúng ta
II. Ý nghĩa của sự khởi tu gia hạnh Phổ Hiền từ ngày thành đạo của Phật Di Đà là ngày 17 tháng 11 và kết thúc vào ngày thành đạo của Phật Thích Ca là ngày mùng 8 tháng 12 Phát huy đạo lực
III. Kết luận Phước đức và trí tuệ
Lời tựa Tấm gương sáng của tổ Huệ Đăng
Tổng luận Tâm tạo ra tất cả
Pháp hội 1 : Tam Tụ Luật Nghi Tu bồi cội phúc
Pháp hội 2: Vô Biên Trang Nghiêm Đà la ni Tùy duyên
Pháp hội 3 : Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ Thể nghiệm tinh ba của Phật pháp
Pháp hội 5: Vô Lượng Thọ Như Lai Thiền định phóng quang và đàm kinh nhập diệu
Pháp hội 6: Bất Động Như Lai Đoạn phiền não – tâm bình an
Pháp hội 7: Mặc Giáp Trang Nghiêm Giàu đạo đức, giàu tuệ giác
Pháp hội 8: Pháp Giới Thể Tánh Vô Sai Biệt Giới đức pháp thân
Pháp hội 9 : Đại Thừa Thập Pháp An trụ tịch diệt tướng
Pháp hội 10: Văn Thù Sư Lợi Phổ Môn Ý nghĩa Phật Đản theo kinh Pháp Hoa
Pháp hội 11: Xuất Hiện Quang Minh & Pháp hội 12 : Bồ Tát Tạng Phật giáo và dân tộc Việt Nam
Pháp hội 14: Phật Thuyết Nhập Thai Tạng Hoằng pháp ở thế kỷ XXI
Pháp hội 15: Văn Thù Sư Lợi Thọ Ký Dòng chảy miên viễn của Thiền
Pháp hội 16: Bồ Tát Kiến Thiệt Đức Phật sống mãi với chúng ta
Pháp hội 17: Phú Lâu Na Đúng như pháp tu hành là tối thượng cúng dường Phật
Pháp hội 18: Hộ Quốc Bồ Tát Chùa mục đồng ở Nam bộ
Pháp hội 19: Úc Già Trưởng Giả Thầy hiền, bạn tốt là yếu tố quyết định của mọi thành công
Pháp hội 20: Vô Tận Phục Tạng Phật giáo, con đường dẫn đến sự sống hòa bình, phát triển, an lạc, hạnh phúc cho nhân loại.
Pháp hội 21: Thọ Ký Ảo Sư Bạt Đà La Sức sống Thiền của Trần Thái Tông
Pháp hội 23: Ma Ha Ca Diếp Sống trong tỉnh giác
Pháp hội 24: Ưu Ba Ly Quan niệm về kinh tế trong Phật giáo
Pháp hội 25: Phát Thắng Chí Nguyện Những nét đẹp của Phật giáo Lý Trần
Pháp hội 26: Thiện Tý Bồ Tát Nghệ thuật trong Phật giáo
Pháp hội 27 : Thiện Thuận Bồ Tát Ý nghĩa nhà lửa tam giới trong kinh pháp hoa
Pháp hội 28: Dũng Mãnh Thọ Trưởng Giả Ý nghĩa lễ tắm Phật
Pháp hội 29: Ưu Đà Diên Vương Trang bị tâm Quan Âm, hạnh Quan Âm sẽ nhận được lực gia bị của Quan Âm
Pháp hội 30: Diệu Huệ Đồng Nữ Ý nghĩa Vu Lan  
Pháp hội 31: Hằng Hà Thượng Ưu Bà Di Công đức của mắt và tai theo kinh Pháp Hoa
Pháp hội 32: Vô Úy Đức Bồ Tát Nhứt Phật thừa
1. Lời tựa Quán tứ niệm xứ
2. Khái niệm về kinh Duy Ma Tứ chánh cần
3. Quán chúng sanh theo kinh Duy Ma Tứ như ý túc
4. Bất Nhị pháp môn trong kinh Duy Ma Ngũ căn ngũ lực
5. Ý nghĩa phẩm Phật Hương Tích trong kinh Duy Ma Thất Bồ đề phần
6. Quan niệm về đức Phật trong kinh Hoa Nghiêm Thúc liễm thân tâm
7. Ý nghĩa lễ Phật theo kinh Hoa Nghiêm Tùy duyên  
8. Ý nghĩa phương tiện theo kinh Pháp Hoa Thanh tịnh hóa thân tâm
9. Ý nghĩa thí dụ ba xe và nhà lửa trong kinh Pháp Hoa Nhứt thiết Chúng sanh Hỷ kiến Bồ Tát
10. Ý nghĩa hóa thành dụ trong kinh Pháp Hoa Chánh kiến
11. Pháp sư của kinh Pháp Hoa Tam quy và pháp niệm Phật
12. Ý nghĩa Long Nữ dâng châu trong kinh Pháp Hoa Hài hòa để cùng tồn tại và phát triển
13. An Lạc Hạnh theo kinh Pháp Hoa Hạnh khiêm cung và bát kỉnh pháp
14. Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất An lạc hạnh  
15. Cảm niệm về Bồ Tát Phổ Hiền Những kinh nghiệm giảng dạy
Lời tựa Khai Thị 2009 Kinh nghiệm giảng dạy Kinh Hoa Nghiêm
Xuân trong Phật đạo Một số đề tài gợi ý cho những bài thuyết giảng của Tăng Ni sinh Khóa Giảng sư
Phước Lộc Thọ Nổ lực tự học để kế thừa và phát huy được tinh ba của Thầy, Tổ.
Hạnh xuất gia Một số phương hướng cho ngành Hoằng pháp
Vai trò người phụ nữ trong Phật giáo Vài suy nghĩ về Hoằng pháp trong thời hiện đại
Hạnh nguyện Quan Âm Hoằng pháp trong thế kỷ 21
Tàm Quý Nhà Hoằng pháp và giáo dục tiêu biểu trong thế kỷ XX
Họa phước vô môn Hoằng pháp ở thế kỷ 21(thuyết giảng ngày 20 – 24 tháng 6 năm 2007)
An cư kiết hạ Điểm chung nhứt của Phật giáo Nam truyền và Bắc truyền
Phật giáo và vấn đề tác hại của thuốc lá Mô hình Hoằng pháp tại nước nhà trong thời đại ngày nay
Phật giáo và bảo vệ môi trường Tư cách của vị trụ trì
Phật giáo và thiếu nhi Vai trò của trụ trì trong giai đoạn hiện tại
Nói không với ma túy Ý nghĩa trụ trì
Đạo đức ở tại gia Trụ trì, người giữ chùa
Mỉm cười trong đau khổ Kinh nghiệm làm trụ trì
Phật giáo và dân số Tam pháp ấn
Kính lão đắc thọ Nét đẹp của Phật giáo Nam Tông Khơ Me
Hành trì giới luật Vai trò của trụ trì trong giai đoạn hiện đại
Ý nghĩa Vu lan Điều thiết yếu của người tu : Sức khỏe tốt, trí sáng suốt và trái tim nhân ái
Hạnh nguyện Địa Tạng Bồ tát An trụ pháp tịch diệt
Nối vòng tay lớn Hoằng pháp và trụ trì
Niềm vui của tuổi già Đạo đức hành chánh
Kiến thức và trí tuệ Ba điểm quan trọng đối với tân Tỳ kheo
Tình người Ý nghĩa thọ giới (Thuyết giảng tại chùa Phổ Quang)
Hạnh nguyện Bồ tát hay Bồ tát đạo Ý nghĩa thọ giới (thuyết giảng tại chùa An Phước)
Tha lực và tự lực Phát huy sức mạnh của Tỳ kheo trẻ : Học, tu và làm việc
Hạnh nguyện Dược Sư Truyền trao giới pháp và lãnh thọ giới pháp đúng như pháp.
Ơn Thầy Giới tánh Tỳ kheo
Vượt qua mặc cảm Lời tựa       
Nghề nghiệp chân chánh Tiểu sử
Lời tựa Lược giải Kinh Hoa Nghiêm Giới tánh tỳ kheo  
CHƯƠNG I – LỊCH SỬ KINH HOA NGHIÊM
        I - Khái niệm về lịch sử kinh Hoa Nghiêm
Hoằng pháp và trụ trì  
    II - Lịch sử truyền thừa và phát triển kinh Hoa Nghiêm An lành và tĩnh giác
  III - Nội dung kinh Hoa Nghiêm Nghĩ về sự thành đạo của Đức Phật
CHƯƠNG II – QUAN NIỆM VỀ ĐỨC PHẬT THEO KINH HOA NGHIÊM
       I - Quan niệm về Đức Phật trong thời kỳ Phật giáo Nguyên thủy
Mùa Xuân đọc kinh Hoa Nghiêm
   II - Quan niệm về Đức Phật theo Đại thừa Phật giáo Sự lớn mạnh của Phật giáo song hành với thành phố phát triển 300 năm
  III - Quan niệm về Đức Phật theo kinh Hoa Nghiêm Những quan niệm về Đức Phật
CHƯƠNG III - Ý NGHĨA ĐỀ KINH HOA NGHIÊM Thế giới tâm thức và thế giới hiện thực
CHƯƠNG IV – BỒ TÁT ĐẠO
      I - Bồ tát Thập Tín
Pháp phương tiện
  II - Bồ tát Thập Trụ Tụng kinh, lạy Phật, sám hối và thiền quán
 III - Bồ tát Thập Hạnh Đức hạnh của vị Tỳ kheo
IV - Bồ tát Thập Hồi hướng Hành trình tâm linh : nẻo về vĩnh hằng của người tu
 V - Bồ tát Thập Địa hay Thập Thánh Ý nghĩa Phật Đản PL. 2542 - 1998
VI - Bồ tát Thập Định Tiếp nối sự nghiệp của Đức Phật
VII - Bồ tát Thập Thông Nương nhờ đức từ của Tam bảo
VIII - Bồ tát Thập Nhẫn Ý nghĩa Kim Cang thừa trong Phật giáo
CHƯƠNG V – PHẨM NHẬP PHÁP GIỚI Cảm nghĩ về Đức Phật A Di Đà
   1- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Đức Vân Tỳ kheo Ý nghĩa Vu Lan 1998
   2- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Hải Vân Tỳ kheo Bồ Tát Đạo
   3- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Thiện Trụ Tỳ kheo Mùa An cư : sáu thời tịnh niệm
   4- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Di Già Tinh thần Phật giáo Đại thừa
   5- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với trưởng giả Giải Thoát Phật giáo hướng về tương lai
   6- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Hải Tràng Tỳ kheo Ý nghĩa lễ Vu Lan PL 2542 - 1998 (thuyết giảng tại trường hạ chùa Hội Khánh)
   7- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Hưu Xã Ưu bà di Chơn thân – huyễn thân
   8- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Tiên nhân Tỳ Mục Cù Sa Tư cách của vị trụ trì  
   9- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Thắng Nhiệt Bà la môn Tâm từ bi của Đức Phật
   10- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Từ Hạnh đồng nữ 9 tuần tu học đồng đăng Cửu Phẩm Liên Hoa
   11- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Thiện Kiến Tỳ kheo Những việc cần làm trong 3 tháng An Cư
   12- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Tự Tại Chủ đồng tử Những việc cần làm trong 3 tháng an cư Suy nghĩ về linh hồn trong Phật giáo
   13- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Cụ Túc Ưu bà di Hoằng pháp   
   14- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với cư sĩ Minh Trí Tìm hiểu ngôn ngữ của Đức Phật
   15- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với trưởng giả Pháp Bửu Kế Mùa Xuân trên đất Bắc
   16- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với trưởng giả Phổ Nhãn Lời tựa        
   17- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với vua Vô Yểm Túc Ý nghĩa cầu an
   18- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với vua Đại Quang Hạnh nguyện Phổ Hiền
   19- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Bất Động Ưu bà di Bản chất Niết bàn
   20- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Biến Hành ngoại đạo Niềm tin chân chánh
   21- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với trưởng giả Ưu Bát La Hoa Hóa giải hận thù
   22- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với thuyền trưởng Bà Thi La Phật giáo và hòa bình thế giới
23.- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Vô Thượng Thắng hay Di Lặc Bồ Tát Quốc thái dân an
24- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Tỳ kheo ni Sư Tử Tần Thân Giải tỏa oan ức
25- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với bà Tu Mật Đa nữ Vững trước khen chê
26- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với cư sĩ Tỳ Sắc Chi La Ý nghĩa sức mạnh hòa hợp
28.- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Bồ Tát Chánh Thu Âm siêu dương thạnh
27.- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Bồ Tát Quán Tự Tại Thực tập nhẫn nhục
29- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với thần Đại Thiên Thành công và thất bại
30- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Địa thần An Trụ Chiến thắng chính mình
31- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với chủ Dạ thần Bà San Bà Diễn Để Thân cận người trí
32- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Dạ thần Khai Phu Nhứt Thiết Thọ Hoa và Đại Nguyện Tinh Tấn Lực Cứu Nhứt Thiết Chúng Sanh Sống hạnh viễn ly
33- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Thọ thần Diệu Đức Viên Mãn Ý nghĩa bờ bên kia
34- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Bồ tát Di Lặc Hương thơm đức hạnh
35- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Văn Thù Sư Lợi Bồ tát Tòa án lương tâm
36- Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Phổ Hiền Bồ tát Củng cố niềm tin
CHƯƠNG VI – PHẨM NHẬP BẤT TƯ NGHÌ GIẢI THOÁT CẢNH GIỚI – PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN Giá trị cuộc sống
16. Niết bàn theo kinh Pháp Hoa Giáo dục con cái
17. Giáo dục của Phật Giáo Đại Thừa Vượt qua tật bệnh
18. Những điều kiện tu Bồ Tát đạo Đền ơn đáp nghĩa
19. Ngôi chùa tâm linh Thân phận con người
20. Hành trình về chân linh Sức mạnh của ý chí
21. Tu tâm Quan niệm về Tịnh Độ
22. Canh tâm điền Cư trần lạc đạo
23. Đường về Yên Tử Làm mới cuộc sống
24. Nếp sống của một vị danh tăng Lời tựa        
25. Ý nghĩa Phật Đản Pl.2538 (Tứ Nhiếp Pháp) Ăn chay lợi cho sức khỏe và tâm linh
26. Ý nghĩa lễ đức Phật thành đạo Chuyển hóa sanh thân thành pháp thân
27. Phật giáo Việt Nam đang hướng về phía trước trên tinh thần vô ngã vị tha Đại lễ Phật đản Liên hiệp quốc tại Việt Nam
28. Xuân hoan hỷ Đức vua Phật hoàng Trần Nhân Tông – vị Tổ sư người Việt Nam của Phật giáo Việt Nam
29. Xuân trong cửa thiền Mật tông tại Việt Nam
30. Xuân của hành giả Pháp Hoa Niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng
Lời tựa lược giải kinh Pháp Hoa Phật giáo đi vào cuộc sống
Lịch sử kinh Pháp Hoa Sự hồi sinh của Phật giáo Ấn Độ
Kinh đại thừa vô lượng nghĩa Sức mạnh hòa hợp
Phẩm 1: Tựa Tác động hỗ tương giữa thân và tâm
Phẩm 2: Phương tiện Tận dụng phương tiện hiện đại trong việc hoằng pháp
Phẩm 3: Thí dụ Tứ chánh cần  
Phẩm 4: Tín giải Tu thiền tại Việt Nam
Phẩm 5: Dược thảo dụ Vai trò của ni giới Việt Nam trong xã hội hiện đại
Phẩm 6: Thọ ký Ý nghĩa hóa thân Phật thuyết pháp
Phẩm 7: Hóa thành dụ Ý nghĩa kệ dâng y
Phẩm 8,9: Ngũ bá đệ tử thọ ký, thọ học vô học nhơn ký Ý nghĩa tập trung phân thân
Phẩm 10: Pháp sư Ý nghĩa tịnh độ
Phẩm 11: Hiện bảo tháp Cầu nguyện mùa vu lan
Phẩm 12: Đề Bà Đạt Đa Cư sĩ Phật giáo
Phẩm 13: Trì Đạo đức Phật giáo trong tương lai
Phẩm 14: An lạc hạnh Điểm chung nhứt của Phật giáo nam truyền và bắc truyền  
Phẩm 15: Tùng Địa Dũng Xuất Giới luật của người Phật tử tại gia
Phẩm 16: Như Lai thọ lượng Bồ đề quyến thuộc
Phẩm 17: Phân biệt công đức Mối tương quan với thế giới siêu hình
Phẩm 18: Tùy hỷ công đức Chân tinh thần Phật giáo Bắc tông
Phẩm 19: Pháp sư công đức Trồng căn lành và sám hối
Phẩm 20: Thường bất khinh Bồ Tát Lợi ích của an cư kiết hạ
Phẩm 21: Như Lai thần lực Tứ niệm xứ, tứ chánh cần
Phẩm 22: Đà La Ni Mùa xuân vĩnh hằng
Phẩm 23: Dược Vương Bồ Tát bổn sự Kiến trúc Phật giáo
Phẩm 24: Diệu Âm Bồ Tát Kiến trúc Phật giáo  
Phẩm 25: Phổ môn Niềm tin của người phật tử Việt Nam
Phẩm 26: Diệu Trang nghiêm vương bổn sự Sự an lạc trong gia đình
Phẩm 27: Phổ Hiền Bồ Tát khuyến phát Báo đáp ơn nghĩa sinh thành
Phẩm 28: Chúc lụy Quan niệm về tịnh độ của kinh Di Đà
Preface Tam pháp ấn  
Lời tựa lược giải kinh Duy Ma Tinh thần từ bi hỷ xả, con đường tốt nhất đi đến hòa bình, phát triển và an lạc cho nhân loại
Tổng luận lược giải kinh Duy Ma Từ bi và hòa bình trong Phật ngọc
Phẩm 1: Phật quốc Tình yêu và giới tính theo tinh thần Pháp Hoa
Phẩm 2: Phương tiện   Xây chùa, tô tượng, đúc chuông
Phẩm 3: Thanh văn Xuân trong cửa đạo
Phẩm 4: Bồ Tát Bồ Tát Thích Quảng Đức, một bậc danh tăng siêu việt của thế kỷ 20
Phẩm 5: Văn Thù Sư Lợi thăm bệnh Cái chết đối với người phật tử
Phẩm 6: Bất tư nghì Giáo dục ở tự viện
Phẩm 7: Quán chúng sanh Giới định tuệ
Phẩm 8: Phật đạo Khắc phục nghiệp, giữ chánh niệm, trụ chánh định
Phẩm 9: Nhập bất nhị pháp môn Khởi nghiệp mưu sinh theo Phật giáo
Phẩm 10: Phật Hương Tích Lễ Phật theo bổn môn Pháp Hoa
Phẩm 11: Bồ Tát đạo Ngôi chùa tâm linh
Phẩm 12: Kiến Phật A Súc Nhập không môn, vào vô lượng nghĩa định
Phẩm 13: Pháp cúng dường Nữ giới Phật giáo và sự kết nối toàn cầu
Phẩm 14: Chúc lụy Pháp phục của tăng ni Việt Nam
Lời tựa           Phật giáo và môi trường sinh thái  
Lịch sử Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phật giáo và phù đổng Thiên Vương
Ý nghĩa Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa Thâm nhập không môn
Ý nghĩa phẩm Tựa thứ I Trụ định, hành trang tối thiểu của người tu
Ý nghĩa phương tiện và chân thật Trụ pháp vương gia, trì Như Lai tạng
Ý nghĩa Thí Dụ Tu vô lượng nghĩa kinh, sống trong vô lượng nghĩa định, thâm nhập hội Pháp Hoa.
Ý nghĩa phẩm Pháp Sư thứ 10 Vô lượng nghĩa kinh và vô lượng nghĩa xứ tam muội
Ý nghĩa phẩm An Lạc Hạnh thứ 14 Xây dựng đạo đức của người tu
Ý nghĩa phẩm Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất thứ mười lăm Yếu nghĩa của phẩm pháp sư, kinh Pháp Hoa
Ý nghĩa phẩm Như Lai Thọ Lượng thứ mười sáu Hướng đi của Phật giáo Đông Nam Á trước ngưỡng cửa thế kỷ 21
Ý nghĩa phẩm Phân Biệt Công Đức thứ 17, phẩm Pháp Sư công đức thứ 19 Những điều tâm đắc về hoằng pháp ( thuyết giảng tại Bình Định)
Bồ Tát hạnh: Dược Vương Bồ Tát, Diệu Âm Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát, Diệu Trang Nghiêm Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát Ý nghĩa Phật đản PL. 2550-2006
Lời tựa           Mỹ thuật Phật giáo
Pháp Hội 33 : Vô Cấu Thí Bồ Tát Ứng Biện Vai trò của người phụ nữa trong kinh Hoa Nghiêm
Pháp Hội 34 : Công Đức Bửu Hoa Phu Bồ Tát Những tư tưởng hòa bình, hòa hợp của Phật Giáo Việt Nam
Pháp Hội 35 : Thiện Đức Thiên Tử Đức Phật hằng hữu trong mỗi chúng ta
Pháp Hội 36 : Thiện Trụ Ý Thiên Tử Vai trò của Tăng già trong thời hiện đại
Pháp Hội 37 : A Xà Thế Vương Tử Phật giáo trong nền toàn cầu hóa
Pháp hội 38: Đại Thừa Phương Tiện Giáo dục Phật giáo
Pháp Hội 39 : Hiền Hộ Trưởng Giả Một niệm tín giải trong kinh Pháp Hoa
Pháp Hội 40 : Tịnh Tín Đồng Nữ Ý nghĩa cùng tử và dược thảo dụ trong kinh Pháp Hoa
Pháp Hội 41 : Di Lặc Bồ Tát Vấn Bát Pháp Tịnh độ
Pháp Hội 42 : Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn Hóa thành dụ
Pháp Hội 43 : Phổ Minh Bồ Tát Phật giáo Nam tông vá Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Pháp Hội 44 : Bửu Lương Tụ Phật giáo trong lòng nhân dân miền Nam
Pháp Hội 45 : Vô Tận Huệ Bồ Tát Vị trí của Pháp sư Huyền Trang trong Phật giáo
Pháp Hội 46 : Văn Thù Thuyết Bát Nhã Xuân về trên cõi Tịnh
Pháp Hội 47 : Bửu Kế Bồ Tát Vãng sanh cực lạc
Pháp Hội 48 : Thắng Man Phu Nhân Cầu siêu bạt độ
Pháp Hội 49 : Quảng Bác Tiên Nhân Công đức của kinh Pháp Hoa
Pháp Hội 50 : Nhập Phật Cảnh Giới Trí Quang Minh Trang Nghiêm Nghệ thuật trong Phật giáo  
Pháp Hội 52 : Bửu Nữ Hoằng pháp ở thế kỷ 21
Pháp Hội 53 : Bất Thuấn Bồ Tát An cư dưỡng tánh - Thị phi phủi sạch
Pháp Hội 54 : Hải Huệ Bồ Tát Giữ giới và quán chiếu với tứ Thánh đế
Pháp Hội 55 : Hư Không Tạng Bồ Tát Gắn tâm với Đức Phật, với giáo pháp và Hiền thánh tăng
Pháp Hội 56 : Vô Ngôn Bồ Tát Bốn pháp giải thoát
Pháp Hội 57 : Bất Khả Thuyết Bồ Tát Gạn sạch phiền não, nghiệp chướng, trần lao
Pháp Hội 58 : Bửu Tràng Bồ Tát Sám hối nghiệp chướng
Pháp Hội 59 : Hư Không Mục Pháp Hoa chân kinh
Pháp Hội 60 : Nhựt Mật Bồ Tát Ý nghĩa 12 đại nguyện của Đức Phật Dược Sư
Pháp Hội 61 : Vô Tận Ý Bồ Tát Vũ trụ quan theo Phật giáo
Lời tựa  Sống an lạc, chết siêu thoát
Tiểu sử   Phật lực, pháp lực và gia trì lực của chư Tăng
Thọ giới, tu hành, nỗ lực thâm nhập dòng thác trí tuệ Quan niệm về đức Phật theo kinh Pháp Hoa  
Thỏa hiệp với thân, với bạn đồng tu và xã hội Pháp Phật và an toàn giao thông
Thức ăn tinh thần của người tu Đức Phật của chúng ta
Thực tu, cảm hóa được chư thiên và quần chúng Đạo đức Phật giáo
Trau dồi giới đức, siêng tu tam vô lậu học Bồ tát hạnh theo kinh Pháp Hoa
Lời tựa    Mùa xuân của hành giả phát tâm bồ đề
Ý nghĩa Phật Đản PL. 2539 -1995 Những điều tâm đắc về kinh Pháp Hoa
Tam vô lậu học Ý nghĩa Phật Đản PL 2543 - 1999
Quý nhất trên đời Kinh nghiệm hoằng pháp  
Những việc làm trong mùa mưa của chư Tăng Tìm hiểu xã hội học Phật giáo
Ý nghĩa Vu lan PL. 2539 - 1995 Theo dấu người xưa
Nhìn về thế kỷ 21 Những điều cần làm trong mùa An cư
Xuân Pháp Hoa Bốn bậc trưởng lão được kính trọng
Hướng về tương lai Trở về viên minh tánh
Ý nghĩa Niết bàn Điều kiện để có kinh Pháp Hoa
Internet, những nỗi lo mới Vai trò của trụ trì trong giai đoạn hiện tại  
Ý nghĩa Phật Đản PL. 2540 -1996 Ý nghĩa an cư kiết hạ
Cảm nghĩ về hoài bão của Đức Phật Bồ tát quả môn
Phật giáo và thực tiễn cuộc sống Mùa an cư - tiến tu tam vô lậu học
Sinh hoạt trong mùa An cư Công việc của Tỳ kheo chân chánh
Suy nghĩ về ý mã tâm viên Hành trang của người xuất gia: đức hạnh và trí tuệ
Suy nghĩ về hoằng pháp Bất biến, tùy duyên
An lạc hạnh Bàn về nghi lễ
Tam vô lậu học : Giới-Định-Tuệ Tu hành đúng như pháp là tối thượng cúng dường
An cư kiết hạ   Chọn pháp tu an lạc
Cơm Hương Tích Phát huy chân linh
Ý nghĩa lễ Vu lan Nghĩ về Phật giáo Nhật Bản
Ý nghĩa lễ Vu lan PL. 2540 - 1996 Ý nghĩa phẩm Tín giải trong kinh Pháp Hoa
Ơn nghĩa đồng bào Bồ đề tâm  
Hướng về những người con tương lai của đất nước Đức Phật trong nền văn minh Ấn Độ
Hãy đến với Chương trình "Hiểu và Thương" Một chuyến đi về miền đất Phật
Lòng từ của Bồ tát Quan Âm Giác Ngộ với thiên niên kỷ 3
Bồ đề tâm Suy nghĩ về số mệnh trong Phật giáo
Suy tư của người Phật tử về những vấn đề lớn Thiền trong đời thường
Đầu tư - vấn đề nan giải Hướng về Thánh tích của Phật giáo
Những điều tâm đắc trên đường về Lời tựa           
Lấy từ bi xóa hận thù Tam vô lậu học  
Thuận lợi và nguy cơ Quý nhứt trên đời
Lá thư Tổng Biên tập Những việc làm trong mùa mưa của chư Tăng  
Lá thư Xuân (trích Nguyệt san GN số 10) Sinh hoạt trong mùa An cư  
Ý Xuân Suy nghĩ về ý mã tâm viên  
Lá thư Xuân (trích Báo GN số 41) An lạc hạnh   
Những suy nghĩ về Hội nghị kỳ 5 khóa III Trung ương Giáo hội Tam vô lậu học: Giới, Định, Tuệ  
Năm mới với niềm hy vọng mới An cư kiết hạ   
Trách nhiệm và chức vụ Cơm hương tích  
Thành quả của Đại hội Phật giáo TP. HCM kỳ V Bồ tát đạo   
Sự đi lên của Phật giáo miền Trung Mùa an cư sáu thời tịnh niệm  
Hướng phát triển tốt đẹp trong mùa An cư Tinh thần Phật giáo đại thừa  
Hướng về ngày Thương binh Liệt sĩ 27-7 Nhân duyên - căn lành  
Lễ Vu lan - ngày đền ơn đáp nghĩa của Đông phương Chơn thân - huyễn thân  
Thương tiếc danh tăng Chín tuần tu học, đồng đăng cửu phẩm Liên hoa  
Ý nghĩa lễ Vu lan PL. 2541 - 1997 Những việc cần làm trong ba tháng an cư  
Mừng 52 năm, một chặng đường phát triển của đạo pháp Hành trang của người xuất gia: căn lành và Phật hộ niệm  
Vấn đề trẻ hóa lãnh đạo Tiếp nối sự nghiệp của đức Phật  
Phật giáo Việt Nam, một tương lai tươi sáng Trở về viên minh tánh  
Kết quả Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ IV Theo dấu người xưa  
Tham luận của Thành hội PG TP. HCM tại Đại hội MTTQ TP lần thứ VI (1994) Những điều cần làm trong mùa An cư  
Tham luận của Thành hội PG TP. HCM tại Đại hội MTTQ TP lần thứ VII (1999) Tu tâm  
Cảm niệm cố Hòa thượng Thích Thiện Hoa Bốn bậc trưởng lão được kính trọng  
Cảm niệm ân sư Bồ tát quả môn   
Đức Pháp chủ là biểu tượng đoàn kết các hệ phái Phật giáo Hành trang của người xuất gia: đức hạnh và trí tuệ  
Cảm niệm Hòa thượng Thích Trí Thủ Mùa An cư - tiến tu vô lậu học  
Cảm niệm về Hòa thượng Thích Thiện Hào Bất biến, tùy duyên  
Duyên kỳ ngộ Công việc của Tỳ kheo chân chánh  
Hồi tưởng về đức hạnh của Hòa thượng Thích Tâm Thông Phát huy chân linh  
Sáng niềm tin Bàn về nghi lễ  
Một hình ảnh khó quên trong cuộc đời hoằng pháp của tôi Sáu pháp hòa kỉnh trong mùa An cư  
Cảm niệm ân sư (Kỷ niệm lễ chung thất Hòa thượng Thích Trí Đức) Đại thừa Phật giáo  
Những kỷ niệm với Hòa thượng Thích Thiện Châu Tu trên ngũ uẩn thân  
Nghĩ về Hòa thượng Thích Thanh Kiểm Trụ pháp và lực gia bị của Phổ Hiền  
Tưởng niệm Ni trưởng Huê Lâm Phát huy sức mạnh của Tỳ kheo trẻ: học, tu và làm việc  
Ni sư Huỳnh Liên Thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức, siêng tu tam vô lậu học  
Nghĩ về Ni trưởng Như Hòa nhân ngày Tiểu tường Hài hòa, con đường an lành  
Lời nói đầu   Nếp sống của người tu  
Hoằng pháp Con đường giải thoát  
Những điều tâm đắc về hoằng pháp Kinh Đại Bảo Tích pháp hội 59: Hư không mục  
Kinh nghiệm hoằng pháp Ý nghĩa sám Pháp Hoa  
Hoằng pháp theo nhân duyên  

 

Cầu siêu bạt độ

Người xuất gia từ bỏ gia đình, không làm việc phò vua giúp nước bị coi là trái với truyền thống phong tục của người Trung Hoa thời xưa. Vì vậy, khi Phật giáo mới du nhập vào nước Trung Hoa đã bị Nho gia đả kích mạnh. Nhưng các nhà tu hành Phật giáo bấy giờ đã cố gắng tạo mối quan hệ giữa hai nền văn hóa Trung Hoa và Ấn Độ, tìm cách hài hòa tư tưởng xuất thế của Phật giáo với tư tưởng nhập thế của Nho giáo. Với tài kết hợp khéo léo của các nhà truyền giáo đã tạo thành nét đặc sắc cho Phật giáo Trung Hoa thể hiện được sự hài hòa tư tưởng Khổng Mạnh, Lão Trang của Trung Hoa với thế giới tâm linh của Ấn Độ và cũng tạo cho nền văn hóa Trung Hoa thêm phần phong phú. Xây dựng trên nền tảng như vậy, có thể nói ngày nay Phật giáo Trung Quốc đại diện cho ba nền văn minh, tư tưởng Khổng Mạnh, Lão Trang, văn minh Ấn Độ và tư tưởng Phật giáo.

Về việc báo hiếu, báo ân, truyền thống Khổng Mạnh của Trung Hoa chủ trương phò vua, giúp nước, nối nghiệp hương khói của gia đình. Quan niệm này đã tạo thành khoảng trống không thể lấp đầy đối với người đã qua đời. Thật vậy, việc siêu độ cho vong linh của người quá cố trở thành quan trọng với mọi người. Người sống làm việc, đã có công với gia đình, với xã hội, với dân tộc, với tổ quốc, nhưng khi họ chết, thì giải quyết cách nào đây. Nhớ đến nỗi khổ của họ, cần phải làm gì cho họ hết khổ. Đó là vấn đề lớn được đặt ra cho người dân Trung Hoa và nỗi ám ảnh lớn nhất với họ là hình ảnh của những người đã tập hợp quần chúng khởi nghĩa phải chết trong oán hận, trong đau khổ của chiến tranh.

Bắt nguồn từ sự bức xúc về tâm linh như thế, Phật giáo đã đưa ra thuyết siêu độ vong linh và quả tình đã đáp ứng được yêu cầu của xã hội Trung Hoa từ đời Đường. Đọc lịch sử, chúng ta còn nhớ chính vua Đường Thái Tông đã đem quân đi chinh phục nhiều nước, nhiều bộ tộc, tất nhiên đã sát hại rất nhiều người và ngay cả trong gia đình ông cũng giết hại lẫn nhau. Vì thế, ngồi trên ngai vàng hưởng thụ mọi thứ vật chất xa hoa, ông vẫn bị ám ảnh trầm trọng về cảnh tượng giết chóc do chính ông tạo ra. Bị lương tâm dày vò và sợ hãi đến cùng cực vì nhìn ở đâu cũng thấy hồn ma hiện ra đòi mạng, cho nên vào cuối cuộc đời, ông đã nhờ Pháp sư Huyền Trang làm lễ siêu độ cho tất cả hương linh của người thân thích với ông và cả những kẻ oán thù, với niềm mong mỏi rằng tất cả hương hồn đều rũ bỏ mọi ân oán để được sống an vui ở chốn thiên đường. Việc cầu siêu bạt độ cho hương linh đã xuất phát từ đời Đường như vậy và được dân chúng chấp nhận, tin theo, lưu truyền cho đến ngày nay.

Ngoài ra, ngày Rằm tháng Bảy là mùa mưa dầm gió bấc làm cho người ta dễ liên tưởng đến tất cả vong linh đang bị đói lạnh, hoặc khổ đau trong những cảnh giới siêu hình. Vì thế, Phật giáo Trung Hoa đã khéo kết hợp ngày Rằm tháng Bảy với mùa Vu Lan theo kinh Vu Lan Bồn. Thật ra ngày tự tứ của chư Tăng là Rằm tháng Chín, nhưng các nhà truyền giáo Trung Hoa đã cho tổ chức lễ cầu siêu độ vào Rằm tháng Bảy cho thích hợp với phong tục của dân chúng Trung Hoa vào lễ Trung nguyên. Nhờ sự vận dụng giáo pháp thích nghi với đời sống và nếp nghĩ của người Trung Hoa, Phật giáo mới tạo được vị trí vững chắc trong lòng xã hội và tồn tại đến ngày nay.

Mọi sinh hoạt, kể cả hoạt động tín ngưỡng được chấp nhận và tồn tại đương nhiên đều có lý do của nó. Lễ cầu siêu mà người dân tổ chức cho người thân thích hay để giải oan cho người đã khuất, có thể nói quả là cần thiết đối với họ; vì không làm lễ siêu độ, không hướng tâm cầu nguyện, thì chính họ cảm thấy nặng nề, không an lòng, không được nhẹ nhàng. Cảm giác đó của con người chính là thế giới tâm linh hiện hữu thực sự và đó cũng là lý do tồn tại của các lễ trai đàn cầu siêu bạt độ. Tuy nhiên, kết quả cầu siêu có được hay không tùy thuộc ở niềm tin của người tổ chức trai đàn và cũng tùy thuộc ở đức hạnh của người chủ trì lễ cúng tế. Nếu người tổ chức có lòng thành và người chủ trì lễ cầu siêu có đời sống tâm linh trong sáng thực sự thì có thể hóa giải mọi oan gia nghiệp chướng cho người quá cố.

Trong mùa Vu Lan, muốn hồi hướng cầu siêu cho tất cả hương linh, mong rằng người tổ chức trai đàn nên có niềm tin thực sự và mời được những vị chân tu đức hạnh, thanh tịnh và giải thoát để tạo thành đạo lực gia trì cho người quá vãng siêu sanh Tịnh độ và người hiện diện tăng tiến đạo Bồ đề.